Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови

Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи и специјализираната болница по хируршки болести ЖАН МИТРЕВ потпишаа меморандум за соработка.

 

 

Поаѓајќи од начелото на хуманост кое се заснова на почитување на личноста на човекот и неговите права, правото на слобода и уваерување и слободата на манифестирање на својата вера и убeдување како и врз основа на Член 20 од Законот за Правна положба на црква, верска заедница и религиозна група кој гласи( Лицата кои се сместени во болници, домови за деца и домови за стари лица, армиски и полициски институции и простори, затвори и слични институции можат да ја изразуваат својата вера и по сопствено барање да бидат посетувани од свештени лица заради вршење на верски обред и други форми на манифестирање на религијата или вератаво согласност со куќниот ред на институцијата во која се сместени) денес директорот на КОВЗ проф.д-р Валентина Божиновска и г-динот Жан Митрев потпишаа меморандум за соработка.

Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи е самостоен државен орган надлежен за односите помеѓу регистрираните цркви, верски заедници и религиозни групи и државата, Специјализиринатата болница по хируршки болести ЖАН МИТРЕВ  се одликува со бескомпромисна посветеност и хуманост кон пациентите, кои имаат право на грижа лекување и рехабилитација, со цел да го достигне највисокото можно ниво на лично здравје, согласно достапните методи и можности на медицината.

Оттука денес со голема посветеност се потпишува овој Меморандум за соработка помеѓу двете институции со цел остварување на правото на пациентите да бидат посетувани од верски службеник заради вршење на верски обреди!