Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови

листа на информации од јавен карактер


Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на РМ бр. 13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ ја изготви следнатаЛ И С Т А

на информации од јавен карактер

     Бази на податоци отворени за јавноста:


- ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЦРКВИ, ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 9 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВНА ПОЛОЖБА НА ЦРКВА, ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА И РЕЛИГИОЗНА ГРУПА („СЛ.ВЕСНИК НА РМ“ БР. 113/07)

- КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Комисијата за односи со верските заедници и религиските групи има за цел пред јавноста да ја презентира верската разноликост, почитувањето на верските права и слободи преку издавањето на картата на верските објекти во Република Македонија на петте најголеми верски заедници.

- Информации  на издадени   решенија за одобрение за престој на странски верски лица за вршење на религиозен култ и други манифестации на верата;


- извештаи и информации во делот на почитувањето на верските права и слободи.


Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува :

Сејдула Лимановски, Соработник во Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи, тел 3226-777, електронска пошта sejdula.limanovski@kovz.gov.mk

Напомена: Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи со пополнување на образец - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да се добие во архивата на Агенцијата или да го симнат со кликнување тука .......