Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови
ЗА НАС

Вероисповеста во законската регулатива на Република Македонија

Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи ги врши работите што се однесуваат на правната положба на верските заедници и религиозните групи, како и работите во врска со односите меѓу државата, весрките заедници и религиозните групи.

Слободата на вероисповест на човекот и граѓанинот, како една од темел­ните вредности на нашиот уставен поредок, како и правата на верските заед­ници и религиозни групи како субјекти во системот се регулирани во следните чле­нови од Уставот на Република Македонија.

Организациони облици на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи

Во Комисијата постојат следните организациони облици:

1. Сектор за прашања на односите со верските заедници и религиозни гру­пи со две одделенија и тоа:

1.1. Одделение за утврдување на правната положба на верските заедници и ре­лигиозните групи;

1.2. Одделение за утврдување на односите помеѓу државата, верските заед­ни­ци и религиозните групи.