Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

вторник: oд 10.00-12.00 часот

четврток: од10.00-12.00 часот

                     

 БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ

 

 ОТВОРЕНО-ПАРТНЕРСТВО

OPEN DATA

 

             

 КАРТА НА ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

  

 ВЕРСКИ

АЛМАНАХ


 
 
 
   

 

   Медиумски пријатели
   www.vest.com.mk
   www.mia.com.mk
   www.vecer.com.mk

Корисни линкови
ЗА НАС

Вероисповеста во законската регулатива на Република Македонија

Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи ги врши работите што се однесуваат на правната положба на верските заедници и религиозните групи, како и работите во врска со односите меѓу државата, весрките заедници и религиозните групи.

Слободата на вероисповест на човекот и граѓанинот, како една од темел­ните вредности на нашиот уставен поредок, како и правата на верските заед­ници и религиозни групи како субјекти во системот се регулирани во следните чле­нови од Уставот на Република Македонија.

Организациони облици на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи

Во Комисијата постојат следните организациони облици:

1. Сектор за прашања на односите со верските заедници и религиозни гру­пи со две одделенија и тоа:

1.1. Одделение за утврдување на правната положба на верските заедници и ре­лигиозните групи;

1.2. Одделение за утврдување на односите помеѓу државата, верските заед­ни­ци и религиозните групи.