Контакт податоци

Комисија за односи со
верските заедници и религиозни групи

Бул. Гоце Делчев бр 8, зграда на МРТВ,18 спрат,
1000 Скопје, Р. Македонија, П.Фах52
тел. + 389 2 3226-777;
факс +389 2 3226-353
e-mail: kovz@kovz.gov.mk

  Работно време со странки

Секој работен ден во неделата

            од 08:30 до 16: 00

 БАРАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЈ

                     

Корисни линкови
ЗА НАС

статусот на комисија за односи со верските заедници и религиозни групи од 1943 година до денес

За првпат како служба која е основана за верски работи се јавува во периодот од 1944 до 1945 год. како верско поверенство. Потоа, од 1945 до 1951 год. овој орган се наоѓа во состав на тогашниот Секретаријат за внатрешни работи. Од 1951 год. па до денес постои како самостоен државен орган, а во изминатите го­дини го ме­нуваше само својот назив.

Така, од 1951-62 год. постои како Коми­си­ја за верски прашања, од 1963-76 год. како Републичка комисија за верски прашања, од 1977-2000 год. како Републичка комисија за односи со верските заедници, а од 2000-та година до денес, како Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи. За целиот овој период до 2000-та година, со органот раководи функцио­нер на ниво на потпретседател на Влада, односно министер, а со законските ре­ше­нија од 2000 година па наваму, претседател / директор, именуван од Владата на РМ.