Акти  • ЗАВРШНА СМЕТКА - 2017 ГОДИНА
  1. Структура на приходи и дејности;
  2. Баланс на приходи и расходи;
  3. Баланс на состојба;
  4. Посебни податоци.


https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/813a1f96-3c3f-400f-8376-aa3a00cc78f3/1


1. Гориво за службено возило, содржината на јавната набавка може да ја видите на следниот линк:

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/71ecdc4a-e82b-4412-8bec-093071ddcc39/5


2. Набавка на службено возило, содржината на јавната набавка може да ја видите на следниот линк:

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ffe213ae-0ffa-4cf2-af2c-b75aeb192b2e/5


3. Услуги од Авторска агенција, содржината на јавната набавка може да ја видите на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5f61ace2-51c0-49c4-9bc0-8753cd83ffa2/5